การศึกษาสมบัติการเปียกผิว สมบัติความแข็งแรงและโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วระบบ ดีบุก-สังกะสี-ทองแดง-บิสมัท

Publish Year National Conference 1
2012 exศุภกิจ จตุรภัทรไพบูลย์, exดวงหทัย นิ่มรัตน์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบสมบัติการเปียกผิวของโลหะผสมสาหรับงานบัดกรี", การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 19 - 20 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย