การศึกษาสมบัติการเปียกผิว สมบัติความแข็งแรงและโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วระบบ ดีบุก-สังกะสี-ทองแดง-บิสมัท