ผลตอบแทน ความเสี่ยง และขีดความสามารถทางการเงินของกองทุนรวมทองคำ: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดทุนไทย