การใช้ประโยชน์จากพอลิแซกคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในเครื่องดื่มนมปรับกรด

Publish Year National Conference 1
2012 exอกนิษฐ์ พิศาลวัชรินทร์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพอลิแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวต่อความคงตัวของเครื่องดื่มนมปรับกรด", การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาวิจัยอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 25 - 26 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย