การประยุกต์งานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องกรรมวิธีการสกัดสารจากชาเขียวอัลชัมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากชาเขียวพันธุ์อัลชัม สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่กลุ่มผู้ผลิตรายย่อยในชุมชนตำบลขุนลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย