โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exTananon Nuchanert, "Green Industry Certification Scheme: Experiences from Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2014 (ICGSI 2014) , 22 - 24 พฤษภาคม 2014, Bangkok ญี่ปุ่น