การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Prospective Science Teachers’ Views of the Nature of Science and Orientations to Teaching Science", The Fifth Asian Conference on Education, 23 - 27 ตุลาคม 2013, โอซากา ญี่ปุ่น