โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตะกอนจากระบบผลิตน้ำของโรงไฟฟ้า

Publish Year National Conference 2
2014 exนางสาวอรรวินท์ นุ่มนิ่ม, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากาลังอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักด้วยการใช้มวลรวมผสม", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 22 - 23 พฤษภาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exวิมัณฑนา ถนอมกิจนุรักษ์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของตะกอนดินต่อการรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต", การประชุมทางวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร” ครั้งที่ 8, 26 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย