ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในกุ้ง

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, "Effective of Thai medicinal plant extracts against pathogenic bacteria in aquatic economic animals", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 16 - 19 ตุลาคม 2013, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย