การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์วิชาชีพครูตามมุมมองของครูกับภาพลักษณ์ตามมุมมองของสังคมและแนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพครู: การวิจัยแบบผสานวิธี