การจัดทำมาตรฐานวิธีผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์จากนำ้มันพืชใช้แล้วสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศึกษาคุณภาพไบโอดีเซลระหว่างการเก็บรักษาระยะยาว