โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการผลิตของ บจก. ต้าชิ่งคอตตอนไทย

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FEASIBILITY OF COTTON CULTIVATION IN THAILAND", Management, knowledge and learning (MakeLearn) International conference 2012, 20 - 22 มิถุนายน 2012, Celje สาธารณรัฐสโลวีเนีย
Publish Year National Conference 3
2012 exชิดชนก ประสพสุข, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การอนุรักษ์พลังงาน และการทดแทนฟลูออเรสเซนต์ด้วย LED กรณีศึกษาบริษัทต้าชิงคอตตอนไทย", IE Network Conference 2012 "การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2555, 17 - 19 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายวรพล สิมาพัฒนพงศ์, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัฎจักรของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงงานผลิตเส้นด้าย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2556, 16 ตุลาคม 2012 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exเฉลิมชนม์ ไวศยดำรง , exพัชรินทร์ ทรัพย์สิน, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบรรจุสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตเส้นด้ายฝ้าย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2555, 17 - 19 ตุลาคม 2012, ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย