การพัฒนาบริการสื่อสารระหว่างยานพาหนะจากโครงการ Car Talk

Publish Year International Journal 1
2015 exKanchana Kanchanasut, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exApinun Tunpan, exHoe Kyoung Kim, exMongkol Ekpanyapong, "Internet of Cars through Commodity V2V and V2X Mobile Routers: Applications for Developing Countries", KSCE Journal of Civil Engineering, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, กันยายน 2015, หน้า 1897-1904