ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมบนอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิทัล