การเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตด้วยตัวแบบการผลิตเพื่อลูกค้าแบบมวลรวม