การผลิตต้นกล้วยไม้หวายในระดับอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง