การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพร่องและสารเจือในสารเพอรอพไกส์ออกไซด์

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exDr.Shuxin Ouyang, exDr.Naoto Umezawa, exDr.Xu Hua, exDr.Yuanjian Zhang, exProf.Jinhua Ye, "Theoretical design of highly active SrTiO3-based photocatalysts by a codoping scheme towards solar energy utilization for hydrogen production", Journal of Materials Chemistry A, ปีที่ 1, ฉบับที่ 13, เมษายน 2013, หน้า 4221-4227
2012 inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exDr.Naoto Umezawa, exDr.Ouyang Shuxin, exProf.Dr.Jinhua Ye, "Mechanism of photocatalytic activities in Cr-doped SrTiO3 under visible-light irradiation: an insight from hybrid density-functional calculations", Physical Chemistry Chemical Physics, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1876-1880
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exDr.Naoto Umezawa, exDr. Shuxin Ouyang, exHua Xu, exDr. Yuanjian Zhang, exProf.Jinhua Ye, "Theoretical Design of Highly Active SrTiO3-based Photocatalyst from Doping Scheme toward Solar Energy Utilization for Hydrogen Production", Asian Consortium for Computational Materials Science – Working Group Meeting on Computational Design of Materials for Energy Conversion and Storage (2013 ACCMS WGM), 15 - 19 มกราคม 2013, ไทเป ไต้หวัน