การคัดเลือกและจัดจำแนกราที่เจริญหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 จากพระตำหนักสวนปทุม และการกำจัดยับยั้ง