การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายของสารดูดซับธรรมชาติและสารผสมปูนฉาบ