สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการผลิตไฮโดรเจน

  • ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้้อน สถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

  • inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี