ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์

Publish Year International Journal 3
2016 exPumin Nutaratat, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, ex Arunrattiyakorn, P, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Fed-batch fermentation of indole-3-acetic acid production in stirred tank fermenter by red yeast Rhodosporidium paludigenum", BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2016, หน้า 414-421
2013 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exR. Kaewwichian , exM. Groenewald, "Ogataea kanchanaburiensis sp. nov. and Ogataea wangdongensis sp. nov., two novel methylotrophic yeast species from phylloplane in Thailand", Antonie van Leeuwenhoek. , ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 551-558
2013 exR. Kaewwichian , inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exDr .Hiroko Kawasaki, exPi-Han Wang, exShan-Hua Yang, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yamadazyma siamensis sp. nov., Yamadazyma phyllophila sp. nov. and Yamadazyma paraphyllophila sp. nov., three novel yeast species isolated from phylloplane in Thailand and Taiwan.", Antonie van Leeuwenhoek. , ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 777-788
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exR. Kaewwichian , exH. Kawasaki, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Yeasts on Agronomic Crop Phylloplane: Description of Novel Species and Potential in Agricultural Application", The 90th Anniversary Meeting of the Society for Biotechnology, Japan (SBJ), 24 ตุลาคม 2012, ญี่ปุ่น