โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Publish Year National Journal 2
2014 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพเหนือ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 67-80
2013 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนเมือง: กรณีศึกษาปัญหาการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 121-137