การพัฒนาอุปกรณ์วัดสถานะความเค้นโดยประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เพียโซ

Publish Year International Journal 1
2018 exKulketwong, C., inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of thin force sensor measurement and determination of plantar pressure when walking in muddy soil with different gumboots", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, สิงหาคม 2018, หน้า 541-550
Publish Year International Conference 1
2015 exชมพูนุช กูลเกตุวงศ์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "A COMPARISON OF PLANTAR PRESSURE DURING WALKING WITH BOOTSON HARD SURFACE AND MUDDY SOIL", The 16th TSAE National conference and 8th TSAE international conference, 17 - 19 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exชงโค ปะถะคามิน, exชมพูนุช กูลเกตุวงศ์, exนฤเบศ ขันทอง, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "แรงที่เกิดขึ้นบนฝ่าเท้าเมื่อใส่รองเท้าบูทเกษตรเดินบนพื้นแข็ง", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย