การใช้ประโยชน์จากวัสดุผสมระหว่างกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ)และขี้เถ้าลอยเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Publish Year National Journal 1
2018 exนางสาวธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, exอ.ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, "การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้โรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี้เถ้าลอยต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 40-49
Publish Year International Conference 2
2014 exนางสาวทิพวรรณ แก้วหนู, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธงชัย มาลา, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลินี คงสุด, exนายธีรยุทธ คล้ำชื่น, exนายปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, "ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากกากตะกอนยีสต์และน้ำวีแนสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exนายสันติภาพ ทองอุ่น, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. ธงชัย มาลา, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลินี คงสุด, exนายธีรยุทธ คล้ำชื่น, exนายปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, "ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากกากตะกอนยีสต์และน้ำวีแนสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอปีที่ 1", การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exวัชรพันธ์ พิทักษ์ภากร, inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาลินี คงสุด, exธีรยุทธ คล้ำชื่น, exปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ, exอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, exศิริสุดา บุตรเพชร, "ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อการย่อยสลายของซากใบอ้อยในสภาพไร่และสภาพน้ำขังในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4 “ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน”, 2 - 3 กรกฎาคม 2015, สงขลา ประเทศไทย