การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ป่าสกุลช้างกระในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และเชิงพานิชย์