ความคาดหวังผลการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ