การเพิ่มเสถียรภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโซล่าเซลผลึกเดี่ยวโดยการสสกัดแยกแสง

Publish Year National Conference 2
2015 inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัชชัย อุทัยวศิน, "ระบบฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชระดับโมเมนตัมต่ำด้วยหุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์", Low Momentum Pesticides Spraying System Development with Solar Power Mobile Robot , 19 - 20 มิถุนายน 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย
2012 inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐ จันท์ครบ, "การเพิ่มเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าของเซลแสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยวด้วยการสกัดแยกช่วงคลื่นแสง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 24 ตุลาคม 2012 - 27 สิงหาคม 2013, เชียงราย ประเทศไทย