การรวบรวมลายทอผ้าไหมมัดหมี่ของไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์