การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก

Publish Year National Conference 1
2013 exอุบลรัตน์ ลี้กำจร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exดวงกมล ฉายะศิริพันธ์ , inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "ผลของการแช่ข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสารละลายไคโตซานร่วมกับกรดต่อคุณภาพของแป้งข้าวกล้อง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย