การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์

Publish Year National Journal 1
2014 exแพรวรุจี ชูเชิด, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อาการเส้นใบขยายใหญ่และใบด่างประของพริกเกิดจากการเข้าทำลายของเชิ้อ Wild tomato mosaic virus", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exจิตรภานุ แย้มจะบก, exกมลสิริ เพชรบูรณ์, exณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exนางสาวแพรวรุจี ชูเชิด, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อัสนา อัครพิศาล, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อไวรัส Wild Tomato Mosaic Virus ที่เข้าทำลายพริก", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย