แนวทางการใช้ประโยชน์ของกากตะกอนยีสต์เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Publish Year National Journal 2
2020 exนายรุจิกร ศรีแม้นม่วง, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาลินี คงสุด, exดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น, "การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 293-304
2019 exนายรุจิกร ศรีแม้นม่วง, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์, inนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, inนางสาวสุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาลินี คงสุด, inนายธรรมธวัช แสงงาม, exดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น, "ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากโรงงานผลิตเอทานอลต่อผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสนและสมบัติของดินบางประการ", วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สายวิทยาศาสตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 42-56
Publish Year International Conference 1
2014 exนางสาวกาญจนา มาล้อม, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลินี คงสุด, exนายธีรยุทธ คล้ำชื่น, exนายปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, "ผลของน้ำวีแนสจากโรงงานเอทานอลที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย", การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2019 exนายรุจิกร ศรีแม้นม่วง, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์, inนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, inนางสาวสุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาลินี คงสุด, inนายธรรมธวัช แสงงาม, exดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น, "ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากโรงงานผลิตเอทานอลต่อผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสมบัติของดิน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exชัยวัฒน์ วงษ์ไร, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาลินี คงสุด, exธีรยุทธ คล้ำชื่น, exปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ, exอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, exศิริสุดา บุตรเพชร, "ผลของกากตะกอนยีสต์จากโรงงานเอทานอลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แปซิฟิค 999", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4 “ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน”. วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 2 - 3 กรกฎาคม 2015, สงขลา ประเทศไทย
2013 exพงษ์นรินทร์ นิ่มนวล, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริสุดา บุตรเพชร, "การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exวิษณุ จีนยิ้ว, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, exศิริสุดา บุตรเพชร, "การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อย", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exนฤพน รักขยัน, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริสุดา บุตรเพชร, "การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าว", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2010 exนรีรัตน์ ชูช่วย, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภชัย อำคา, "ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 exธีระพงษ์ พรมสวัสดิ์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาศ ร่มแก้ว, "ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย