ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเก็บรักษาผลสับปะรดกลุ่มพันธุ์ควีนที่อุณหภูมิต่ำของเพื่อการส่งออก