การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 1
2015 exJirachai Buddhakulsomsiri, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exPanchalee Praneetpholkrang, "Determining Appropriate Production and Inbound Logistics Practices for a Cassava Supply Chain in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 937-950
Publish Year International Conference 2
2013 exPanchalee Praneetpholkrang, exJirachai Buddhakulsomsiri, exMorrakot Raweewan, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inbound Logistics Cost Analysis of Cassava Product Industry in Thailand.", The 8th International Congress on Logistics and Supply Chain Management Systems (ICLS 2013), 5 - 7 สิงหาคม 2013, โตเกียว ญี่ปุ่น
2012 exPanchalee Praneetpholkrang, exJirachai Buddhakulsomsiri, exMorrakot Raweewan, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study Framework of Cassava Supply Chain Redesign for AEC Preparation", International Symposium on Value Chain Management & Logistics (iSVCML 2012), 22 พฤศจิกายน 2012 - 23 กุมภาพันธ์ 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2013 exทักษิณา ชีพวรรณ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, exดร. มรกต ระวีวรรณ, "อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 - 24 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exทักษิณา ชีพวรรณ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, exมรกต ระวีวรรณ, "อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภูมิภาคอาเซียน", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ครั้งที่ 12 (ThaiVCML 2012), 22 - 23 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย