การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาวิชาหลักสูตรและการสอน