การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการใช้ประโยชน์จากสารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ในสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตภาชนะบรรจุ