การศึกษาเบื้องต้นเรื่องทรัพยากรจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวล้อมและนิเวศวิทยาเพื่อการใช้ประโยชน์ในสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี