การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโปรแกรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ