ความผันผวนเงินทุนต่างประเทศและปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของเงินทุนต่างประเทศของไทย