การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Publish Year National Journal 1
2016 exทองทิพย์ วงษ์ศิลป์ , inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exTakashi Yoshikawa , exYuki Okamoto , exSatoshi Ishikawa , exKazuya Watanabe , "การสะสมโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในดินตะกอนบริเวณพื้นที่เพาะเลี้ยง หอยแครง (Anadara granosa) ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (Abstract in English)", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 309-319
Publish Year International Conference 3
2015 exChanakarn Sukudom, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Organic Carbon in the Sediment of Cockle Culture Area at Bandon Bay , Thailand", International Conference on Plant, Marine and Environmental Sciences (PMES-2015) Jan. 1-2, 2015 Kuala Lumpur (Malaysia), 1 - 2 มกราคม 2015, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2015 inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, exChanakarn Sukudom, exThongthip Wongsin, exSoranut Sirisuay, "Sediment Quality in Cockle Culture and Non-Cultured Area at Bandon Bay, Thailand", International Conference on Plant, Marine and Environmental Sciences (PMES-2015) Jan. 1-2, 2015 Kuala Lumpur (Malaysia) , 1 - 2 มกราคม 2015, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2015 exJanchay phodfueang, exBussaya Plongon, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Environmental Condition of Cockle Farm in Bandon Bay, Gulf of Thailand", International Conference on Plant, Marine and Environmental Sciences (PMES-2015) Jan. 1-2, 2015 Kuala Lumpur (Malaysia) , 1 - 2 มกราคม 2015, Kuala Lumpur มาเลเซีย