การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลจากการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year International Journal 1
2012 exน.ส.อรทัย จิตไธสง, inนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Water Quality from Mangrove Forest: The King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project,Phetchaburi Province, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, สิงหาคม - กรกฎาคม 2012, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 4
2017 exเสถียรพงศ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกชัย บุดดา, "ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชใต้พื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำใต้พื้นท้องน้ำบริเวณพื้นที่หาดเลนแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 114-127
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, exวศิน อิงคพัฒนากุล, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การตรวจหาแบคทีเรียปนเปื้อนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 3-15
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกชัย บุดดา, "ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 167-179
2015 exสุชญา เศวตวาณิชกุล, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ศึกษาคุณภาพโลหะหนัก (Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) ในน้ำใต้ดิน บริเวณชายฝั่งที่ได้รับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 43-54
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, "King Bhumipol's Initiative Applying the Nature-by-Nature Processing on Vertical Flow Wetland for Municipal Wastewater Treatment in Petchburi Province,Thailand", 13 th International Conference Wetland System for Water Pollution Control, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย