การศึกษาความถูกต้องเชิงตำแหน่งจากการประมวลผลข้อมูลการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสโดยรูปแบบออนไลน์