โครงการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการภาษีคาร์บอน(Carbon Tax)เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดและการกำหนดมาตรการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยหลังปี 2012