การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ภาพถ่ายออร์โธสี (Orthophoto/Ortho-Image Map) ภายใต้ลิขสิทธิ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร