การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง

Publish Year International Journal 4
2013 exPonmanee, L., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of polylactic acid from fermentative lactic acid by direct polycondensation for materials application", Advanced Materials Research, ปีที่ 626, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2013, หน้า 495-499
2013 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exChaniga CHUENSANGJUN, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Polylactic acid synthesis with lipase-catalysed polymerization and its degradation behavior in soil", Journal of Interdisciplinary Networks (Special Issue on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities) Volume 2 (Special Issue), Number 2, July-December 2013, 23–29., ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 23-29
2012 exNuttawut KONGKLOM, exChaniga CHUENSANGJUN, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Production of poly-?-glutamic acid by Bacillus licheniformis: Synthesis and characterization", Journal of Metals, Materials and Minerals 22(2), 7-11, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 7-11
2012 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exLalita Ponmanee, exChiravoot Pechyen, "Synthesis of polylactic acid from fermentative lactic acid by direct polycondensation for material application", Adv. Mater. Res, ปีที่ 626, ฉบับที่ 2013, ธันวาคม 2012, หน้า 495-499
Publish Year International Conference 12
2013 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Polylactic acid synthesis with lipase-catalysed polymerization and its degradation behavior in soil", The International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities (ICIRD 2013), 8 - 10 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exSaiwaew, R., exChaniga CHUENSANGJUN, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Production of biocomposite sheet from fish water soluble protein (FWSP) of surimi process", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (MicrobialTech 2013)., 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exLalita Ponmanee, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Polylactic acid (PLA) derived from fermentative lactic acid and its degradability", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013)., 16 - 18 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exChaniga CHUENSANGJUN, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimization of PLA synthesis with lipase-catalyzed polymerization using Taguchi method", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013), 16 - 18 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exC. Chuensangjun, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Polylactic acid synthesis with lipase-catalysed polymerization and its degradation behavior of polymer in soil", The 7th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT7), 7 - 8 มิถุนายน 2012, Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exNuttaporn Chanchay , inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exChaiyawat Chaiyasut, exNaiyatat Poosaran, "Optimization of DPPH activity by Rhodotorula rubra using central composite design", WASET 2012 Kuala Lumpur, August 28-29, KL Malaysia, 28 - 29 สิงหาคม 2012, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2012 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, exลลิตา พลมณี, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of biodegradable polylactic acid from lactic acid", The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference: Multifunctional Agriculture and Food Make Life Better, 18 - 19 ตุลาคม 2012, NPUST, Pingtung, Taiwan ไต้หวัน
2012 exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Degradation behaviors of different blends of polylactic acid buried in soil.", The 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2012), 5 - 8 ธันวาคม 2012, Ubon Rachatani อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exPonmanee, L., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of polylactic acid from fermentative lactic acid by direct polycondensation for materials application", 2012 International Conference on Advanced Materials Engineering and Technology, ICAMET 2012, 28 พฤศจิกายน 2012
2011 exChaniga CHUENSANGJUN, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Lipase-catalysed ring-opening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exLalita Ponmanee, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of Catalyst Loading on PLA Synthesized from Lactic acid with Direct Polycondensation", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exChuensangjun, C., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChisti, Y., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Lipase-catalysed polymerization of lactic acid and the properties of the polymer", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2011
Publish Year National Conference 1
2013 exชนิกา ชื่นแสงจันทรื, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of polylactic acid with lipase-catalyzed ring-opening polymerization", Proceedings TRF-Master Research Congress VII (Science and Technology), April 2-3, Pattaya, Cholburi, p.71. , 2 - 3 เมษายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "เส้นใยนาโนเซลลูโลสและกรรมวิธีการเตรียมเส้นใยเพื่อสังเคราะห์โคพอลิเมอร์พีแอลเอเซลลูโลส", Kasetsart University, 2017
Publish Year International Trademark 6
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "กรรมวิธีสังเคราะห์พอลิแลกติกแอสิด (Polylactic acid) โดยใช้เอนไซม์ไลเพสจากรา Thermomyces lanuginosus เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน", Kasetsart University, 2017
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "เยื่อนาโนเซลลูโลสจากเศษเหลือลำต้นและทะลายปาล์มน้ำมัน และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2017
2016 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "ฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิดผสมจากพอลิแล็กติกแอซิดที่ใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2016
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exชิราวุฒิ เพชรเย็น , exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "กรรมวิธีการสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิด", Kasetsart University, 2014
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลลิตา พลมณี, "สังเคราะห์พอลิแลกติกแอสิดด้วยพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น. (ขอรับอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)", Kasetsart University, 2014
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "กรรมวิธีการสังเคราะห์พอลิแลกติกแอสิด", Kasetsart University, 2014