การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังชุบทอด

Publish Year International Conference 3
2012 exW. KUPKANCHANAKUL, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of pre-germination process on the qualities of rice bread.", AACC International Annaul Meeting 2012. Supplement to Cereal Foods World, 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2012, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2012 exH.PINKAEW, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of pre-germination process on chemical and physicochemical properties of Thai waxy rice fluor and starch", AACC International Annual Meeting 2012. Supplement to Cereal Foods World, 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2012, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2010 exหทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว, exชุติมา ไชยเชาวน์, exวารุณี คุปต์กาญจนากุล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Physicochemical properties effect of pre-germinated brown rice flour 0n banana rice cake characteristics", 6th Thailand-Taiwan Academic Cooperation on "Food and Agricultural Innovation:Going Global", 15 พฤศจิกายน 2010 - 9 พฤศจิกายน 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2011 exชุติมา ไชยเชาวน์, exหทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว , exวารุณี คุปต์กาญจนากุล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้แป้งข้าวดัดแปรในการผลิตเค้กกล้วยหอม", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่49 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวารุณี คุปต์กาญจนากุล, exมนัญญา สุวรรณสาร, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "การใช้แป้งข้าวกล้องเริ่มงอกทดแทนแป้งสาลีเพื่อผลิตเค้กข้าวแช่เยือกแข็ง", กาประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม", 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย