การตรวจวัดการตอบสนองการไหวสะเทือนของชั้นดินโดยวิธี Microtremor ในพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย (กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์และกลุ่มรอยเลื่อนปัว)