ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่างๆ เป็นอาหารลูกสุกรหลังหย่านมต่อสมรรถภาพการผลิต ค่าการย่อยได้ของโภชนะ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ