การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมนันทนาการ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี