โครงการพัฒนาระบบตรวจจับอุบัติการณ์บนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exAgachai Sumalee, exKrit Jedwanna , exWattana Rungrittidech , "Adaptive Incident Detection Algorithm for Suburban Expressway", The 17th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS), 15 - 17 ธันวาคม 2012, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 4
2014 exเอกชัย สุมาลี, exศักดิ์ดา พรรณไวย, exกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exไพริน เปลี่ยนไพร, "การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการของระบบจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, exเอกชัย สุมาลี, exณัฐพล จันทร์แก้ว, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exประพฤทธิ์ ตรีเอนกพินิจ, "การออกแบบและพัฒนาระบบติดตามรถบรรทุกวัตถุอันตรายบนเส้นทางพิเศษ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exเอกชัย สุมาลี, exกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, exณัฐพล จันทร์แก้ว, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exประพฤทธิ์ ตรีเอนกพินิจ, "ระบบตรวจจับอุบัติการณ์สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ใช้เส้นทางพิเศษโดยใช้ข้อมูล GPS ร่วมกับข้อมูลจากระบบ ITS แบบ Real Time", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exปริวัฒน์ รอดนวล, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองประมาณอุบัติเหตุสำหรับทางพิเศษในประเทศไทย", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย