การผันแปรตามฤดูกาลขององค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณหาดนางรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Publish Year National Conference 2
2013 exนางสาวสุธาสินี มนุญปรัชญาภรณ์, exนางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผันแปรตามฤดูกาลของคุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลสกุล Sargassum ที่พบบริเวณหาดนางรอง จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการการประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 27 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา, exศ. กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, "อิทธิพลของฤดูกาลต่อปริมาณสารฟูโคแซนทินและฟลอโรแทนนินในสาหร่ายสกุล Sargassum บริเวณหาดนางรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 27 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย