การใช้ประโยชน์จากมูลไก่เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร